top of page

Generalforsamling søndag den 19. marts 2017  

 

 

 

                                           Dagsorden:

 

  1. Valg af dirigent

  2. Formandens beretning

  3. Gennemgang af regnskab

  4. Fastsættelse af kontingent

  5. Indkomne forslag

  6. Valg af bestyrelse og suppleanter

  7. Valg af revisor og suppleanter

  8. Eventuelt

 

Formanden bød velkommen til den årlige generalforsamling og gik herefter over til pkt. 1

 

Ad 1

Helge blev foreslået og valgt med applaus. Han konstaterede at generalforsamlingen var rettidig indkaldt og at dagsordenen var i overensstemmelse med foreningens vedtægter.

 

Ad 2

Formanden berettede om det forgangne år, hvor der havde været 5 arrangementer, som hver i sær havde haft en pæn tilslutning. Beretningen blev godkendt og applauderet.

 

Ad 3

Årsregnskabet blev omdelt og Otto gennemgik dette og fortalte at foreningens økonomi var rigtig god, således var der ca. kr. 14.000,00 til turer resten af året. Dertil kommer vort indestående på jubilæumskontoen, samt de kontingenter som kommer ind i løbet af året. Regnskabet blev godkendt og applauderet.

 

Ad 4

Kontingentet fortsætter som hidtil med kr. 50,00 i kontingent plus kr. 10,00 til vores jubilæumskonto.

 

Ad 5

Lis og Jørgen havde indsendt et forslag om vores jubilæumstur til Sønderjylland i 2018, hvor vi skal se "Sort Sol". Forslaget gik ud på en overnatning samt en guidet tur med bus til Tønder-marsken. Det blev vedtaget at Lis og Jørgen gik videre med forslaget. Samtidig blev det vedtaget at der i løbet af sommeren i år, vil blive udarbejdet en  tilmeldingsliste med en egenbetaling så vi kan bestille plads i god tid.

 

Bestyrelsen havde et forslag til ændring af vedtægterne §2 stk.2 som ændres til:

Det er tilladt medlemmer at medtage en gæst mod betaling af 1. md. kontingent plus prisen for den aktuelle tur. Det er dog en forudsætning at der er plads. Forslaget blev vedtaget.

 

Ad 6

Bestyrelse og suppleanter ønskede alle at fortsætte og blev således genvalgt med applaus.

 

Ad 7

Revisor og suppleant ønskede begge at fortsætte og blev således genvalgt med applaus.

 

Ad 8

Da der ingen kommentarer var, tog Otto ordet og udbragte en SKÅÅL.

 

Helge takkede for god ro og orden og gav ordet til formanden som ligeledes takkede.

Herefter var der kaffe og lagkage samt "kage på fod"

Der deltog 27 medlemmer og generalforsamlingen varede 27 minutter.

bottom of page